Contact:

Lekhnath Suddha Khanepani

Pokhara-31, Pachabhaiya, Lekhnath, Kaski, Gandaki

 Pachabhaiya

Call Us 9856034836